സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സാഹോദര്യത്തിന്‍റെയും ശാന്തിയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും സന്ദേശവുമായി ക്രിസ്തുമസ് നാളെ ലോകമെങ്ങും ആഘോഷിക്കും. മാന്യവായനക്കാര്‍ക്ക് ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകള്‍

Kerala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *