റവന്യൂ റിക്കവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 41337 കേസുകള്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി

Top News

കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെ റവന്യൂ റിക്കവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 41337 കേസുകള്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ. രാജന്‍. എല്ലാ കേസുകളിലും കുടിശ്ശികക്കാരുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന രജിസ്ട്രേഷന്‍ വകുപ്പുമായി ഒത്തുനോക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ കുടിശ്ശികക്കാരുടെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങള്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ മുഖാന്തിരം ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന രജിസ്ട്രേഷന്‍ വകുപ്പിലെ ഡാറ്റയുമായി ഒത്തുനോക്കാറുണ്ട്. സ്വത്ത് വിവരങ്ങള്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ മുഖാന്തിരം ശേഖരിച്ച് ജപ്തി നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ഈ വിവരം അതത് രജിസ്ട്രേഷന്‍ വകുപ്പ് കാര്യാലയത്തില്‍ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കുടിശ്ശികക്കാരില്‍ നിന്നും പണം ഈടാക്കുന്നതിനായി 1968-ലെ ചട്ടങ്ങള്‍ ഏഴ്, 34 എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കുടിശ്ശിക കക്ഷിയ്ക്ക് ഡിമാന്‍റ് നോട്ടീസുകള്‍ നല്‍കും. നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളില്‍ കടിശ്ശിക തുക അടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ കുടിശ്ശിക തുക ഈടാക്കുവാന്‍ ആവശ്യമായ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കള്‍ നിയമാനുസൃതം ജപ്തി ചെയ്യും. അത് ലേലം ചെയ്ത് കുടിശ്ശിക ഈടാക്കും. വകുപ്പ് 65 പ്രകാരം അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് മുതലായ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *