മിന്നല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലീഗല്‍ മെട്രോളജി സ് ക്വാഡുകള്‍

Top News

തിരുവനന്തപുരം : ജില്ലയില്‍ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചു ലീഗല്‍ മെട്രോളജി വകുപ്പിന്‍റെ സ്ക്വാഡുകള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ഏഴുവരെ മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തും. മുദ്ര ചെയ്യാത്ത അളവ് തൂക്ക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, പാക്കേജ്ഡ് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, പാക്കെറ്റുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിലയില്‍ കൂടുതല്‍ ഈടാക്കുക, അളവിലും തൂക്കത്തിലുമുള്ള കൃത്രിമം തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തിയാല്‍ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ലീഗല്‍ മെട്രോളജി ഡെപ്യൂട്ടി കണ്‍ട്രോളര്‍ അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ലീഗല്‍ മെട്രോളജി കണ്‍ട്രോളര്‍ ഓഫീസില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം തുറന്നു. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരാതികള്‍ അറിയിക്കാം. ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍: 0471-2303821 (കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം), 8281698020 (ഡെപ്യൂട്ടി കണ്‍ട്രോളര്‍ ഫ്ളയിങ് സ്ക്വാഡ്), 8281698011 (അസിസ്റ്റന്‍റ് കണ്‍ട്രോളര്‍), 8281698014 (ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ സര്‍ക്കിള്‍ 2), 8281698017 (ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ നെയ്യാറ്റിന്‍കര സര്‍ക്കിള്‍ 1), 8281698018 (ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ നെയ്യാറ്റിന്‍കര സര്‍ക്കിള്‍ 2), 8281698016 (ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ നെടുമങ്ങാട്), 8281698016 (ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ആറ്റിങ്ങല്‍), 9400064081 (ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ കാട്ടാക്കട), 9400064080 (ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ വര്‍ക്കല).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *