പ്ലസ് വണ്‍; സീറ്റ് വര്‍ധനയും താല്‍ക്കാലിക ബാച്ചുകളും തുടരും

Top News

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് വണ്‍ സീറ്റ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വര്‍ഷം വരെ അനുവദിച്ച ആനുപാതിക സീറ്റ് വര്‍ധനയും താല്‍ക്കാലിക ബാച്ചുകളും ഈ വര്‍ഷവും തുടരാന്‍ മന്ത്രിസഭ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.2022-23 അധ്യയന വര്‍ഷം താല്‍ക്കാലികമായി അനുവദിച്ച 77 ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ബാച്ചുകളും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത നാല് ബാച്ചുകളും 2023-24 അധ്യയന വര്‍ഷം താല്‍ക്കാലികമായി അനുവദിച്ച 97 ബാച്ചുകളുമാണ് ധനകാര്യവകുപ്പിന്‍റെ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലും 30 ശതമാനം ആനുപാതിക സീറ്റ് വര്‍ധനവ് അധിക സാമ്ബത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തില്‍ അനുവദിക്കും. തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും 20 ശതമാനം ആനുപാതിക സീറ്റ് വര്‍ധനവും അനുവദിക്കും. ആവശ്യപ്പെടുന്ന എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകള്‍ക്ക് 10 ശതമാനം കൂടി അധിക സീറ്റ്. കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളുകളിലും 20 ശതമാനം ആനുപാതിക സീറ്റ് വര്‍ധനവ് അനുവദിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *