പൊതു അവധി

Top News

മട്ടന്നൂര്‍ : നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 20ന് നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍, അര്‍ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നെഗോഷ്യബിള്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്‍റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി ബാധകമായിരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *