ഇന്ത്യയെ തളര്‍ത്തി ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; ഇക്കൊല്ലം തട്ടിപ്പുകാര്‍ കൊണ്ടുപോയത് 71,543 കോടി

 ന്യൂഡല്‍ഹി: സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമങ്ങ ളെയെല്ലാം അപ്രസക്തമാക്കി ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകള്‍ പെരുകുന്നു. ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് തടയാന്‍ കേന്ദ്രം ഊര്‍ജിതശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതാ യി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കു മ്പോ ള്‍ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് ത ട്ടി പ്പ്  കേസുകളുടെ എണ്ണം പെരുകു ന്നത്. ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുകള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 15 ശതമാനം വര്‍ ധിച്ചതായി കണ ക്കുകള്‍ പറയുന്നു. തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കാ ര്യ മായ വര്‍ധന ഇല്ലെങ്കിലും തട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന തുക 2018-19 സാ മ്പ ത്തിക വര്‍ഷ ത്തി ല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 73.8 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചു. റിസര്‍ വ് ബാങ്കിന്റെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടി ലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 41,167.04 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകളാണ് നടന്നത്. എന്നാല്‍, 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇത് 71,542.93 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. സംസ്ഥാന ബാങ്കുകളില്‍ ഇക്കൊല്ലം 3,766 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 64,509.43 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പും കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 2,885 കേസുകളും 38,260.8 കോടി രൂപയുമാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്തു ണ്ടാ യി രുന്നത്. റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തല്‍ തട്ടിപ്പുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ബാങ്കുകള്‍ ശരാശരി 22 മാസം എടുത്തു എന്നതാണ്. നീരവ് മോദിയുടെ തട്ടി പ്പി നു ശേഷം സര്‍ക്കാരും ആര്‍ബിഐയും കര്‍ശനമായ മാര്‍ഗനിര്‍ ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടും തട്ടിപ്പ് കണ്ടെ ത്താ ന്‍ കാലതാമസം എടു ക്കുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറ യു ന്നു.കൂടുതല്‍ വി പണി പങ്കാളിത്തമുള്ള പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുക ളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ മേഖലയി ലെ ബാങ്കുകളും വിദേശ ബാങ്കുകളും ഇതിന് പിന്നിലാണ്. തട്ടിപ്പു കളില്‍ വലിയ പങ്കും വായ്പാ തട്ടിപ്പുകളാണ്. ഓഫ് ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് തട്ടിപ്പുകളുടെ വിഹിതം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ കുറവാണ്. കാര്‍ഡ്, ഇന്റര്‍ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, നിക്ഷേപം എന്നിവയുമായി ബന്ധ പ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകള്‍ മൊത്തം തട്ടിപ്പ് തുകയുടെ 0.3 ശതമാനമാണ്. 72 വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ കേസുകളാണ് പ്രധാനമായും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ലക്ഷ ത്തില്‍ താഴെ തുകയുടെ തട്ടിപ്പുകള്‍ മൊത്തം തുകയുടെ 0.1 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍